Reklamační řád

Tento reklamační řád byl zpracován dle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník a zák.č. 634/1992 Sb., Zákon o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“) a vztahuje se na spotřební Zboží (dále jen „Zboží“), u něhož jsou v záruční době uplatňována práva Kupujícího z odpovědnosti za vady ( „Reklamace“).

Práva z odpovědnosti za vady se uplatňují u prodávajícího, u kterého bylo zboží zakoupeno.  

Zákazníkem našeho internetového obchodu  www.tarpbag.cz  je kupující, který uskuteční závaznou objednávku z naší nabídky. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není.

Kupující konečný spotřebitel (dále jen jako kupující nebo spotřebitel) je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.

Kupující, který není konečný spotřebitel, je podnikatel. Za podnikatele se považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.

Vady  zboží

Prodávající odpovídá spotřebiteli, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá spotřebiteli, že v době, kdy spotřebitel věc převzal- má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné, že se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá, že zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy, že je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a že zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Za vadu zboží nelze považovat rozdílnost odstínů barev ve skutečnosti a na elektronických zobrazovacích zařízeních.

 

Záruka za jakost

§ 2113    Zárukou za  jakost se prodávající zavazuje, že věc bude po určitou dobu způsobilá k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Tyto účinky má i uvedení záruční doby nebo doby použitelnosti věci na obalu nebo v reklamě. Záruka může být poskytnuta i na jednotlivou součást věci.

§ 2114   Určují-li smlouva a prohlášení o záruce různé záruční doby, platí doba z nich nejdelší. Ujednají-li však strany jinou záruční dobu, než jaká je vyznačena na obalu jako doba použitelnosti, má přednost ujednání stran.

Nemá-li zboží výše uvedené vlastnosti, může spotřebitel požadovat dodání nového zboží bez vad, opravu či slevu z kupní ceny, pokud nejde o nepřiměřený požadavek ( tzn., pokud závadu nelze odstranit nějakým jednoduchým úkonem, například utažením šroubku apod.). Pokud se vada týká pouze součásti zboží, má spotřebitel tatáž práva. Není-li výměna, oprava či sleva možná, může kupující odstoupit od smlouvy.

Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má spotřebitel právo na bezplatné odstranění vady.

Poškození vzniklé přepravou zásilky:

Kupující je povinen při převzetí zásilky od přepravce zkontrolovat stav zásilky a odmítnout převzetí neúplné nebo poškozené zásilky- tato situace se řeší s přepravcem. Pokud i přesto kupující zjistí až po převzetí, že je zásilka poškozena, je povinen neprodleně informovat prodávajícího na emailu tarpbag@seznam.cz – a zde uveďte: vaše jméno, číslo objednávky a popis poškození.

Práva z vadného plnění- Reklamace

Rozlišuje se, zda je vadné plnění nepodstatným nebo podstatným porušením smlouvy.

§ 2107   

(1) Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z kupní ceny. Sleva by měla být úměrná nákladům, které spotřebitel vydá na opravu vady

(2) Dokud kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může prodávající dodat to, co chybí nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může prodávající odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci; volba nesmí kupujícímu způsobit nepřiměřené náklady.

(3) Neodstraní-li prodávající vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího.

§ 2106

(1) Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo

      a) na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci,

      b) na odstranění vady opravou věci,

      c) na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo

      d) odstoupit od smlouvy.

(2) Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny nebo může od smlouvy odstoupit.

(3) Nezvolí-li kupující své právo včas, má práva podle § 2107.

 

Opakovaná reklamace vady zboží

Spotřebitel má právo na výměnu zboží nebo na odstoupení od smlouvy z důvodu opětovného výskytu vady při oprávněné reklamaci třetí stejné vady, která byla již dvakrát opravována a znovu se na zboží vyskytla. Do reklamačního protokolu je však bezpodmínečně nutné uvést, že si spotřebitel  přeje  reklamaci vyřešit tímto způsobem.

Pokud spotřebitel zboží nemůže řádně používat v důsledku opakovaného výskytu vady po opravě nebo má-li zboží větší počet vad, pak má právo na dodání nové věci bez vad, výměnu její součásti, jakož i na odstoupení od kupní smlouvy.

O větší počet vad se jedná v případě, kdy se na zboží vyskytují alespoň tři vady současně, přičemž každá z nich musí bránit řádnému užívání věci, nebo pokud se na zboží postupně vyskytnou čtyři různé odstranitelné vady. O opětovném vyskytnutí vady po opravě mluvíme tehdy, jestliže se na zboží objeví stejná vada, která byla v rámci uznané reklamace již dvakrát opravována. Není přitom podstatné, jak byla vada odstraňována. Rozhodující jsou stejné projevy vady ve vlastnostech věci. Za opravu lze považovat i výměnu součástky či příslušenství věci.

Nerozlišuje se mezi tím, zda se vada vyskytla na věci samotné nebo na jejím příslušenství. Nároky z vadného plnění se vztahují k zakoupenému zboží jako celku. Vznik práva na odstoupení od kupní smlouvy z důvodu opětovného výskytu vad, případně práva na dodání nové věci, je podmíněný tím, že vada mimo výše uvedené brání řádnému užívání prodané věci.

Odpovědnost prodávajícího za vady se nevztahuje na

  • mechanické poškození výrobku, chybnou nebo neodbornou manipulaci, používání v rozporu s návodem či úmyslné nebo neúmyslné vady způsobené neodborným či nepřiměřeným zacházením kupujícího popř. třetí osoby
  • opotřebení zboží nebo jeho dílů způsobené jejich běžným a obvyklým používáním- kratší životnost zboží nelze považovat za vadu a není tedy důvodem k reklamaci
  • poškození nadměrným zatěžováním
  • zboží prodávané za nižší cenu kvůli vadě, pro kterou byla nižší cena ujednána
  • zboží, které bylo opravováno
  • používáním výrobku v podmínkách, pro které není určeno
  • vady způsobené vnější nebo neodvratnou událostí, poškození živly ( např. oheň, voda, blesk apod. )
  • u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy věci
  • poškození zboží při přepravě- tato reklamace se řeší přímo s dopravcem

Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

Záruka se nevztahuje na použité zboží, které je v textu označeno jako "použité".

Reklamovat je nutné bez zbytečného odkladu.

Kupující je povinen zboží podle možnosti prohlédnout co nejdříve po jeho převzetí a přesvědčit se o jeho vlastnostech a množství.

Nehledě na dvouletou záruku musí kupující vady reklamovat u prodávajícího bez zbytečného odkladu (neprodleně poté, co vady zjistil). Jestliže bude kupující vadné zboží dál používat a reklamaci uplatní až později, nemusí být uznána.

 

Záruční lhůty

Spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí zboží. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

Záruční doba začíná běžet převzetím Zboží  Zákazníkem. Záruční doba pro Kupujícího spotřebitele činí 24 měsíců, avšak pro Kupujícího, který při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, činí záruční doba pouze 12 měsíců. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo Zboží v záruční opravě. V případě výměny či opravy zboží, resp. vyměnění součástky či náhradního dílu, nezačíná běžet nová záruční doba. Záruční doba se však v takovém případě prodlužuje o dobu, po kterou zákazník nemohl kvůli vadě zboží užívat, tj. zejména o dobu, po kterou je zboží v opravě.

Prosíme Vážené zákazníky, aby si nepletli dva různé pojmy - a to záruční doba a životnost výrobku. Životnost je dána způsobem a intenzitou používání a nemusí být tudíž vždy stejná jako záruční doba.

Vyřízení reklamace

Okamžikem uplatnění reklamace je okamžik, kdy nám byl oznámen výskyt vady a uplatněno právo z odpovědnosti za vady prodané věci.

V případě oprávněné reklamace je zboží spotřebiteli bezplatně opraveno. Pokud se jedná o neodstranitelnou závadu, je zboží vyměněno za nové. 

Doručené reklamace jsou vyřízeny ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady nebo v případě, že prodávající neobdržel od kupujícího veškeré podklady potřebné pro vyřízení reklamace (části zboží, jiných podkladů apod.). Prodávající je povinen si vyžádat doplnění podkladů od kupujícího v nejkratší možné době. Lhůta je od tohoto data pozastavena až do dodání vyžádaných podkladů kupujícím. Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud nebyla mezi kupujícím a prodávajícím dohodnuta delší lhůta. Po uplynutí této lhůty se Kupujícímu přiznávají stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy.

Reklamace bude umožněna stejnou cestou, jakou došlo k doručení zboží. Prodávající rozhodne o reklamaci ihned, nejpozději do 3 (tří) pracovních dnů a o zahájení reklamačního řízení informuje kupujícího na jeho emailové adrese uvedené  při  registraci nebo objednávce.  Prodávající spotřebiteli zašle na jeho uvedený email písemné potvrzení o tom, kdy spotřebitel uplatnil reklamaci, co je jejím obsahem a jaký způsob jejího vyřízení požaduje. Dále prodávající spotřebiteli zašle na jeho uvedený email potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání. Pro případ zamítnuté reklamace prodávající spotřebiteli zašle na jeho uvedený email písemné odůvodnění tohoto zamítnutí. Při reklamaci na pobočce se na tuto možnost vztahují totožná pravidla- při převzetí reklamace na pobočce prodávající vystaví kupujícímu potvrzení o přijetí a ihned nebo nejpozději do 3 pracovních dnů prodávající vyrozumí kupujícího o rozhodnutí o reklamaci.

 

Ostatní

Na žádost spotřebitele je Prodávající povinen poskytnout spotřebiteli písemné potvrzení o povinnostech z vadného plnění v rozsahu stanoveném zákonem (záruční list). Umožňuje-li to povaha věci, postačuje namísto záručního listu vydat Kupujícímu doklad o zakoupení věci obsahující údaje (fakturu), které musí obsahovat údaje jako záruční list. Záruční list musí obsahovat jméno a příjmení, název nebo obchodní firmu Prodávajícího, IČ, DIČ, sídlo, jde-li o právnickou osobu nebo bydliště, jde-li o fyzickou osobu. Pokud je poskytována delší než zákonná záruka, Prodávající určí podmínky a rozsah prodloužení záruky v záručním listě.

Spotřebitel je oprávněn odstoupit od smlouvy ve všech případech stanovených Zákonem. Odstoupení je vůči Prodávajícímu účinné od okamžiku, kdy je mu doručeno prohlášení Kupujícího o odstoupení od smlouvy, pokud jsou splněny všechny nutné zákonné podmínky. V případě odstoupení od smlouvy se smlouva od počátku ruší a smluvní strany jsou si povinny vrátit vše, co si na jejím základě poskytly. V případě zrušení smlouvy z důvodu uplatnění práv plynoucích z odpovědnosti za vady vrací Kupující plnění, které mu poskytl Prodávající, pouze v rozsahu, v jakém je to v dané situaci objektivně možné.

Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů 

V případě, že dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, má spotřebitel v souladu s § 20d a násl. zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu, tj. může podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je  Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, Email: adr@coi.cz , Web: adr.coi.cz . Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na stránkách České obchodní inspekce www.coi.cz .  Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese  http://ec.europa.eu/consumers/odr/ . 

Náklady spojené s reklamací

Pokud bude Vaše reklamace oprávněná, máte právo na náhradu nutných nákladů spojených s vyřízením reklamace. Musí však jít o účelně vynaložené náklady. Jedná se především o poštovné za zaslání zboží. Právo na úhradu těchto nákladů musíte uplatnit do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu. Na náhradu těchto výdajů však nemáte nárok v případě, že bude Vaše reklamace odmítnuta a považována za neoprávněnou.

 

Postup při reklamaci

Naším cílem je nabízet zboží, u kterého jsme plně přesvědčeni o jeho kvalitě. Pokud se přesto vyskytne důvod k reklamaci, postupujte podle následujících bodů, aby mohla být reklamace uznána a v co nejkratší možné době vyřízena.

Vyplněný nebo Vámi napsaný reklamační formulář musí obsahovat- jméno a příjmení kupujícího, adresu, telefon, email, datum a číslo objednávky nebo dokladu o zakoupení zboží, číslo bankovního účtu, název produktu a popis závady a návrh na způsob řešení reklamace.

Pro usnadnění a urychlení reklamace doporučujeme :

1. Předem informovat prodávajícího o reklamaci zasláním vyplněného reklamačního formuláře jako přílohu na email tarpbag@seznam.cz nebo telefonicky- aktuální kontakty jsou uvedené na stránce kontakty webového rozhraní obchodu.

2. Doložit kopii dokladu o zakoupení zboží či daňového dokladu - faktury, byla-li vystavena nebo jiný dokument prokazující koupi zboží a kopii záručního listu, byl-li vystaven.

Poté vše - reklamované zboží s veškerým příslušenstvím, řádně vyplněný formulář, kopii faktury či paragonu a záručního listu (pokud byl vystaven), popř. obdržený dárek, atd.-  osobně či přepravní službou dopravit na vlastní náklady na adresu:

           ARMY SHOP PLUS        

           Masarykova tř. 737/3        

           415 01 Teplice         

Provozní doba pro reklamace: Po-Pá  10-16h

Nesplnění některého z výše uvedených kroků nebo nepředložení kteréhokoliv z výše uvedených dokumentů nebrání kladnému vyřízení reklamace dle zákonných podmínek.

Při zasílání poštou označte zásilku nápisem REKLAMACE a zboží pečlivě zabalte. Za případné poškození během přepravy nenese prodávající odpovědnost. Zboží neposílejte na dobírku, takové zásilky nepřebereme.

ZDE ke stažení - Formulář pro uplatnění reklamace

                            Reklamační řád

Tento reklamační řád je platný a účinný od 8.8.2016

Změny reklamačního řádu vyhrazeny.