Obchodní podmínky

1.   Úvodní ustanovení

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) firmy Vlastislav Štencl, se sídlem: Václava Soboty 1467/95, 419 01 Duchcov, IČ 12053538, DIČ CZ5810060652, vedené u ŽÚ v Teplicích, ŽL č. 350903-1100-00, (dále jen jako „prodávající“), upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webových stránkách umístěných na internetové adrese www.tarpbag.cz  (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webových stránek (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2. Není-li mezi účastníky sjednána trvalá kupní smlouva v písemné formě, dodá prodávající zboží na základě elektronické objednávky a specifikace zákazníka (doručené prostřednictvím elektronické pošty na formuláři, který je k dispozici při první registraci zákazníka  v internetovém obchodě).

1.3. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je osobou právnickou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání. Velkoobchodní dodávky jsou realizovány za  jiných podmínek. Nejedná-li se o takovou osobu, má se za to, že osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je spotřebitelem (dále jen „kupující nebo spotřebitel“).

    1.3.1. Zákazníkem našeho internetového obchodu www.tarpbag.cz je kupující, který uskuteční závaznou objednávku z naší nabídky. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není.

    1.3.2. Kupující konečný spotřebitel nebo jen  spotřebitel  je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.

    1.3.3. Kupující, který není konečný spotřebitel, je podnikatel. Za podnikatele se považuje také  každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.

1.4. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.5. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.6. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2.  Uživatelský účet

2.1. Na základě registrace kupujícího provedené automaticky na webové stránce společně s první objednávkou může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní (dále jen „uživatelský účet“). Ze svého uživatelského účtu může kupující provádět objednávání zboží, prohlížet historii svých objednávek a měnit své údaje v rámci uživatelského účtu.

2.2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

2.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem, přičemž je heslo na straně prodávajícího bezpečně šifrováno tak, aby jej nebylo možné odhalit ani třetí stranou, ani samotným prodávajícím. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

2.4. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

2.5. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

3. Uzavření kupní smlouvy

3.1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

3.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Případné slevy z ceny zboží nelze vzájemně kombinovat, ledaže je na webovém rozhraní výslovně uvedeno něco jiného.

3.3. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí vždy ve vztahu ke konkrétní zemi, kam je zboží doručováno.

3.4. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu), způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

3.5. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno kontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Potvrdit objednávku".

3.6. Údaje uvedené kupujícím v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Po zaslání objednávky zašle prodávající kupujícímu informaci o obdržení objednávky elektronickou poštou a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“), na vznik smlouvy však toto potvrzení nemá vliv. Informace o obdržení objednávky je zasílána automaticky a nejedná se o přijetí objednávky ze strany prodávajícího, pokud to v potvrzení není výslovně uvedeno. Pokud bude mít prodávající pochybnosti o pravosti a vážnosti objednávky, můžeme kupujícího kontaktovat za účelem jejího ověření. Neověřenou objednávku může prodávající odmítnout. Na takovou objednávku se potom hledí, jako by nebyla podána.

3.7. Kupní smlouva vzniká na základě závazné objednávky, která je kupujícím odeslána prodávajícímu elektronicky a je uzavřena okamžikem doručení o přijetí objednávky prodávajícím, kterou prodávající zašle na emailovou adresu, kterou kupující uvedl v objednávce.

3.8. Pokud by k přijetí objednávky nedošlo, je smlouva uzavřena okamžikem, kdy kupující uhradí celou kupní cenu nebo převezme objednané zboží (podle toho, co nastane dříve). Přijetí objednávky může být součástí informace o obdržení objednávky dle odst. 3.6. těchto podmínek- pokud je to v potvrzení výslovně uvedeno- nebo může po tomto potvrzení následovat samostatně.

Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z webového rozhraní.

3.9. Na základě přijaté objednávky je následně realizován prodej zboží. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři, množství požadovaných kusů přesně specifikovaného zboží, požadovaný způsob platby, způsob dodání zboží, cenu za zboží a přepravu. Objednávka je pokládána za závaznou pro obě strany, pokud nedojde k porušení podmínek smluvených v době objednání.

3.10. Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami včetně reklamačního řádu a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky a reklamační řád je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

3.11. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

3.10. Kupující bere na vědomí, že Prodávající není povinen uzavřít Kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily Kupní smlouvu či Obchodní podmínky.

3.12. Návrh kupní smlouvy ve formě objednávky má platnost 10 (deset) dnů.

3.13. V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle na elektronickou adresu kupujícího pozměněnou nabídku s uvedením možných variant objednávky a vyžádá si stanovisko kupujícího.

3.14. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena až akceptací kupujícího prostřednictvím elektronické pošty.

3.15. Prodávající nabízí a prodává pouze zboží ve variantách, které jsou v okamžiku objednávky v nabídce jeho eshopu. Prodávající předem vylučuje dodatek od kupujícího při jeho objednávce v případě, že kupující uvádí jakoukoliv jinou variantu u zboží než tu, která je prodávajícím uvedena v nabídce jeho eshopu.

3.16. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

3.17. Odesláním objednávky prostřednictvím webového rozhraní obchodu kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito podmínkami a že s nimi souhlasí. Jakékoliv úpravy těchto podmínek, reklamačního řádu či jiných podmínek kupní smlouvy ze strany kupujícího, provedené zejména v rámci odeslání objednávky dle těchto podmínek, musí být prodávajícím samostatně potvrzeny - za jejich přijetí prodávajícím se nepovažuje automatické potvrzení obdržení objednávky zaslané kupujícímu dle odst. 3.6. těchto podmínek.

3.18. Na dárky, které jsou poskytovány zcela zdarma, nelze uplatňovat jakákoliv práva spotřebitele. Takové zboží splňuje podmínky Darovací smlouvy a veškeré normy dle platné legislativy ČR.

3.19. VZHLED PRODUKTU  

Vzhled produktu se bez předchozího upozornění může v průběhu času změnit. Tyto změny mohou být jak dočasného, tak i stálého charakteru- může se jednat zejména o nepatrné změny barev, v provedení střihu, použitých komponentů nebo ve výrobním procesu. Upozorňujeme, že podání barev je závislé od koncové zobrazovací technologie, proto dbejte na správné nastavení teploty a podání barev.

4.  Cena zboží a platební podmínky

4.1. Ceny prezentovaného zboží a ceny za balení, dopravu a dodání zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní. Případné slevy z ceny zboží nelze vzájemně kombinovat, ledaže je na webovém rozhraní výslovně uvedeno něco jiného.

4.2. V případě, že na straně prodávajícího došlo ke zcela zjevné technické chybě při uvedení ceny zboží ve webovém rozhraní nebo v průběhu objednávání, není tento povinen dodat kupujícímu zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenu, a to ani v případě, že mu již bylo zasláno přijetí objednávky podle těchto obchodních podmínek. V takovém případě si prodávající vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy.

4.3. Pokud cena uvedená u zboží ve webovém rozhraní nebo v průběhu objednávání již není aktuální, prodávající neprodleně informuje kupujícího na tuto skutečnost. Pokud dosud nedošlo k přijetí objednávky, není prodávající povinen smlouvu uzavřít.

4.4. Na odeslané objednávky nemá vliv změna ceny, ke které došlo v mezidobí mezi odesláním objednávky a jejím přijetím dle odst. 3.7. těchto obchodních podmínek.

4.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu způsoby uvedenými na stránce doprava a platba a v procesu objednávky webového rozhraní obchodu.

4.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

4.3. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 4.6 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.

4.4. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 5 (pěti) pracovních dnů od uzavření kupní smlouvy, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

4.5. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

4.6. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky dle odst. 3.8. těchto podmínek, požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

4.7. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat, pokud není na webovém rozhraní výslovně uvedeno něco jiného.

4.8. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího nebo v tištěné podobě společně se zbožím, přičemž volba způsobu zaslání je na prodávajícím.

5.  Odstoupení od Kupní smlouvy

5.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy:

       5.1.1. o dodávce zboží, jehož cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy

       5.1.2. o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli prodávajícího,

       5.1.3. o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu

       5.1.4. o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,

       5.1.5. o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,

       5.1.6. o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,

       5.1.7. o dodávce novin, periodik nebo časopisů,

       5.1.8. o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.

       5.1.9. a dle § 1840 občanského zákoníku se celý článek 5. těchto podmínek a § 1820 až § 1839 občanského zákoníku nepoužije na smlouvu o dodávce potravin, nápojů nebo jiného zboží běžné spotřeby dodávaného do spotřebitelovy domácnosti nebo do jiného místa, které spotřebitel určil.

5.2. Nejedná-li se o případ uvedený v odst. 5.1. těchto podmínek či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit bez udání důvodu a bez sankcí a  to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží, nebo v případě, že předmětem kupní smlouvy je pravidelná opakovaná dodávka zboží, běží tato lhůta ode dne převzetí první dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí kupující o svém rozhodnutí odstoupit od této smlouvy informovat prodávajícího formou jednoznačného prohlášení , pro tyto účely může kupující využít vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek, není to však jeho povinností. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího - veškeré aktuální kontakty jsou uvedené na stránce kontakty webového rozhraní obchodu. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od kupní smlouvy, postačuje odeslat sdělení o uplatnění práva odstoupit od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty. Pro doručování odstoupení od smlouvy platí ustanovení čl. 11 těchto obchodních podmínek. Prodávající potvrdí spotřebiteli bez zbytečného odkladu v textové podobě jeho přijetí.

5.3. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle odst. 5.2. těchto podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy kupujícím, přičemž vrácené zboží nesmí jevit viditelné znaky používání. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. Zboží kupující vrací na adresu provozovny prodávajícího - aktuální kontakty jsou uvedené na stránce kontakty webového rozhraní obchodu. Při zasílání poštou zboží pečlivě zabalte. Za případné poškození během přepravy nenese prodávající odpovědnost. Zboží neposílejte na dobírku, takové zásilky nepřebereme.

5.4. V případě odstoupení od smlouvy dle odst. 5.2. těchto podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Není-li takový způsob vrácení peněžních prostředků možný, zejména byla-li kupní cena uhrazena dobírkou, dohodnou se smluvní strany na jiném způsobu. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal. Peněžní prostředky vrátí prodávající kupujícímu kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku kupujícím zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání prodávajícím nabízený.

5.5. Nárok na úhradu škody vzniklé snížením hodnoty zboží dle § 1833 občanského zákoníku je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny. Dle předpisu č. 363/2013 Sb. - nařízení vlády – odpovídá kupující pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.

5.6. V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Není-li takový způsob vrácení peněžních prostředků možný, dohodnou se smluvní strany na jiném způsobu.

5.7. Je-li společně se zbožím poskytnut prodávajícím kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím či prodávajícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek. V případě, že již nelze poskytnutý dárek vrátit, bude Vám jeho obvyklá cena odečtena od vracené kupní ceny zboží.

5.8. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v následujících případech:

       5.8.1. objednané zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo je dlouhodobě nedostupné a nelze je nahradit jiným modelem    

       5.8.2. cena zboží se výrazným způsobem změnila nebo byla chybně stanovena a kupující toto před samotným vznikem kupní smlouvy neakceptuje

       5.8.3. vyprodání zásob

5.9. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato vrácena v hotovosti nebo převedena na jeho účet v nejkratším možném termínu

5.10. Prodávající může od kupní smlouvy odstoupit také dle odst. 6.2. těchto podmínek.

5.11. Postup při zasílání zboží v případě odstoupení od smlouvy kupujícím: viz článek Vrácení a výměna zboží.      

6.   Přeprava a dodání zboží

6.1. Doba dodání zboží vždy závisí na jeho dostupnosti a na zvoleném způsobu dopravy a platby.

6.2. Zboží, které je skladem, předává prodávající dopravci zpravidla do 5 (pěti) pracovních dní od přijetí objednávky (při zaslání zboží na dobírku nebo při osobním odběru), případně od připsání platby na účet prodávajícího (při bezhotovostní platbě), není-li ve webovém rozhraní obchodu uvedeno jinak. V případě, že by mělo být zboží expedováno déle než pět pracovních dní od přijetí objednávky prodávajícím a není-li tato skutečnost uvedena ve webovém rozhraní internetového obchodu, zavazuje se prodávající kupujícího vyrozumět o předpokládaném termínu dodání.

6.3. Zboží, které není skladem, předá prodávající dopravci, jakmile je to možné. O přesném datu bude prodávající kupujícího včas informovat.

6.4. Dodáním zboží podle těchto obchodních podmínek se rozumí okamžik, kdy je kupujícímu zboží doručeno. Pokud kupující bezdůvodně odmítne převzít zboží, nepovažuje se tato skutečnost za nesplnění povinnosti dodat zboží ze strany prodávajícího a ani za odstoupení od smlouvy ze strany kupujícího.

6.5. Způsob doručení zboží je kupujícím zvolen prostřednictvím objednávkového formuláře webového rozhraní obchodu. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího mimo standardní způsoby nabízené prodávajícím ve webovém rozhraní obchodu, a to zejména na stránce doprava a platba a na stránce s objednávkovým formulářem, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

6.6. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. V případě, že kupující zboží bezdůvodně nepřevezme, má prodávající nárok na úhradu nákladů spojených s dodáním zboží případně vrácením zásilky zpět prodávajícímu, a dále je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit. Okamžikem převzetí zboží (nebo okamžikem, kdy měl kupující povinnost zboží převzít, ale v rozporu se smlouvou tak neučinil), přechází na kupujícího odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží.

6.7. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

6.8. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalu zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Na případnou pozdější reklamaci, týkající se porušení obalu zásilky neoznámenou přepravci při převzetí zboží, nemusí být brán zřetel.

6.9. Prodávající se zavazuje po dobu 7 dnů od přijetí objednávky rezervovat objednané zboží pro kupujícího,  nedohodne-li se kupující s prodávajícím jinak. Jestliže nebude v této lhůtě objednávka uhrazena nebo zboží vyzvednuto, prodávající může nabídnout objednané zboží k dalšímu prodeji.

6.10. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány. 

7.  Práva z vadného plnění

7.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

7.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal: má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné, že se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá, že zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy, že je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a že zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů. V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen rozpor s kupní smlouvou), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

7.3. Za vadu zboží nelze považovat rozdílnost odstínů barev ve skutečnosti a na elektronických zobrazovacích zařízeních. 

7.4. Ustanovení uvedená v odst. 7.2. těchto podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

7.5. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

7.6. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, aktuální kontakty jsou uvedené na stránce kontakty webového rozhraní obchodu. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

7.7. Práva z vadného plnění může kupující uplatnit u prodávajícího po dobu 24 měsíců ode dne převzetí zboží, je-li kupující spotřebitelem. Doba pro uplatnění práv z odpovědnosti prodávajícího za vady začíná běžet převzetím věci kupujícím. Tento odstavec se nepoužije pro zuživatelné věci, kde je vyznačena doba nejkratší trvanlivosti či doba, po kterou lze věc použít, přímo na obale zboží.

7.8.  Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady, postup při reklamaci atd. - viz reklamační řád prodávajícího.

7.9.  Mimosoudní řešení sporů - v případě, že dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, má spotřebitel v souladu s § 20d a násl. zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu, tj. může podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je  Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, Email: adr@coi.cz , Web: adr.coi.cz . Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na stránkách České obchodní inspekce www.coi.cz .  Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese  http://ec.europa.eu/consumers/odr/ . 

8.   Další práva a povinnosti smluvních stran

8.1. Zboží je až do jeho úplného zaplacení majetkem prodávajícího. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží až zaplacením celé kupní ceny zboží.

8.2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

8.3. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

8.4. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

8.5. Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní obchodu (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu.

8.6. Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků prodávajícího a který je v souladu s jeho určením.

8.7. Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webového rozhraní obchodu nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením.

9.   Ochrana osobních údajů

9.1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

9.2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, dodací popř. fakturační adresa, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty a telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

9.3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

9.4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

9.5. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

9.6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

9.7. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů, a že souhlas se zpracováním osobních údajů může ve vztahu k prodávajícímu odvolat písemným oznámením doručeným prodávajícímu - aktuální kontakty jsou uvedené na stránce kontakty webového rozhraní obchodu.

9.8. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel dle odst. 9.5. těchto podmínek provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení nebo požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

9.9. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

10.   Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies

10.1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

10.2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

11.   Doručování

11.1. Oznámení týkající se vztahů prodávajícího a kupujícího, zejména týkající se odstoupení od kupní smlouvy, musí být doručena poštou formou doporučeného dopisu, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. Oznámení se doručují na příslušnou kontaktní adresu druhé strany a považují se za doručené a účinné okamžikem jejich dodání prostřednictvím pošty, s výjimkou oznámení o odstoupení od smlouvy učiněného kupujícím, kdy je odstoupení účinné, pokud je oznámení kupujícím ve lhůtě pro odstoupení odesláno.

11.2. Za doručené se považuje i oznámení, jehož převzetí bylo adresátem odmítnuto, které nebylo vyzvednuto v úložní době nebo které se vrátilo jako nedoručitelné.

11.3. Smluvní strany mohou běžnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty a to na adresu elektronické pošty uvedenou v uživatelském účtu kupujícího či uvedenou kupujícím v objednávce a v případě prodávajícího na adresu uvedenou na webové stránce prodávajícího.

11.4. Úhrada poštovného při výměně zboží

         11.4.1. V případě, že se kupující z vlastní vůle rozhodne zboží zaslat k výměně, přičemž se nejednalo o chybu ze strany prodávajícího, hradí kupující poštovné zásilky s vyměněným zbožím jak k prodávajícímu, tak zpět ke kupujícímu.

         11.4.2.  Pokud kupující obdržel nesprávné zboží a vrací jej k výměně, poštovné zásilky s vyměněným zbožím tam i zpět hradí prodávající.

UPOZORNĚNÍ: Vrácené zboží (k reklamaci, výměně, atp.) neposílejte na dobírku, takovéto zásilky nepřebíráme ! 

12.    Závěrečná ustanovení

12.1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

12.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

12.3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není kupujícímu přístupná, kupujícímu je však ve webovém rozhraní obchodu přístupná objednávka v konečné podobě.

12.4. Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorové formuláře: formulář pro odstoupení od kupní smlouvy, formulář pro uplatnění reklamace a formulář pro výměnu zboží.

12.5. Veškeré fakturační, doručovací a kontaktní údaje prodávajícího jsou uvedeny ve webovém rozhraní obchodu, zejména na stránce kontakty .

 

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 8.8.2016

Změny obchodních podmínek vyhrazeny.

ZDE ke stažení

Formulář pro odstoupení od kupní smlouvy

Formulář pro uplatnění reklamace

Formulář pro výměnu zboží