Bezpečnost a ochrana osobních údajů

Naše firma jako provozovatel internetového obchodu www.tarpbag.cz je správcem osobních údajů ve smyslu ZOOÚ a je vedena v registru u Úřadu pro ochranu osobních údajů pod registračním číslem  00067109 / 001. Při nakládání s osobními údaji postupujeme v souladu s právním řádem České republiky, především se zákonem č. 101/2000 Sb., O ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších dodatků a předpisů.

Naše společnost a popřípadě námi pověření zpracovatelé osobních údajů mají sídlo v České republice. 

Dozor nad ochranou osobních údajů provádí Úřad pro ochranu osobních údajů - http://www.uoou.cz.

Při vyplnění objednávky nebo při registraci na webovém rozhraní nám poskytujete některé Vaše osobní údaje. Dále při užívání webového rozhraní dochází k získávání, uchovávání a zpracovávání dalších údajů, k nimž máme přístup. Zadáním osobních údajů a užíváním webového rozhraní souhlasíte se zpracováváním a shromažďováním svých osobních údajů v dále uvedeném rozsahu a k dále uvedeným účelům, a to až do doby vyjádření nesouhlasu s takovým zpracováním.

Osobní údaje jsou ty údaje, které nám dobrovolně poskytujete v rámci vyplnění objednávky či registrace. Osobními údaji se rozumí veškeré informace, které identifikují nebo mohou identifikovat konkrétní osobu. Osobními údaji jsou zejména- nikoliv však výlučně- Vaše: jméno a příjmení, (případně jméno firmy, IČ, DIČ, kontaktní osoba), adresa (fakturační, popřípadě dodací), kontakt na Vás- telefonní číslo a e-mail, datum narození či fotografie. Též si evidujeme Vaše obchodní transakce. Pokud bychom Vás při realizaci obchodní transakce potřebovali zkontaktovat, potřebujeme znát výše zmíněné údaje a tyto nám s Vaším souhlasem poskytnete v rámci vyplnění objednávky či registrace a to buď  trvale nebo dočasně.

Další údaje, které získáváme automaticky v souvislosti s využíváním webového rozhraní, jsou IP adresa, typ prohlížeče, zařízení a operačního systému, doba a počet přístupů na webové rozhraní, informace získané pomocí souborů cookie a další obdobné informace. Upozorňujeme, že tyto další údaje můžeme získávat i bez registrace a bez ohledu na to, zda na webovém rozhraní nakupujete nebo ne.

Prohlašujeme, že veškeré osobní údaje jsou přísně důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000Sb. Bez výslovného souhlasu nakládáme s osobními údaji pouze a výhradně v rozsahu, který připouští zákon o ochraně osobních údajů. Veškeré získané údaje používáme výhradně pro naši vnitřní potřebu. Zpracováním Vašich osobních a dalších údajů můžeme pověřit třetí osobu jakožto zpracovatele. Vaše osobní údaje nepředáváme žádné další osobě. Výjimku představují externí dopravci a osoby podílející se na dodání zboží, případně poskytnutí služby. Takovým osobám jsou Vaše osobní údaje předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží nebo poskytnutí služby.

Osobní i další získávané údaje jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem a to po dobu neurčitou.

Prostřednictvím osobních a dalších údajů Vám především umožňujeme přístup k Vašemu účtu a co nejsnazší užívání webového rozhraní. Údaje dále využíváme pro komunikaci ohledně správy Vašeho účtu a pro uživatelskou podporu. Údaje mohou být použity pro zlepšování našich služeb, a to včetně využívání analýzy chování uživatelů webového rozhraní. Dále mohou být údaje využity k obchodním  a marketingovým účelům, tzn. k vedení databáze uživatelů webového rozhraní a k nabízení zboží a služeb, a to po dobu neurčitou. Odesláním objednávky nebo registrací souhlasíte se zasíláním obchodních sdělení všemi elektronickými prostředky.

Máte právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na informace o jejich zpracování (informace o účelu zpracování, informace o zdrojích těchto údajů a informace o příjemci). Tyto informace Vám budou bez zbytečného odkladu poskytnuty na požádání. Dále máte právo na opravu osobních údajů  a další zákonná práva k těmto údajům.

Pokud se domníváte, že naše firma nebo zpracovatel osobních údajů provádí zpracování Vašich osobních údajů, které je v rozporu se zákonem, můžete požádat nás nebo zpracovatele o vysvětlení nebo požádat, abychom my nebo zpracovatel odstranili takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.

Při ochraně Vašich osobních údajů Vám samozřejmě vyjdeme vstříc, pokud nebudete s vyřízením spokojeni, máte právo se obrátit na příslušné orgány- zejména na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno Vaše oprávnění obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.

Za poskytnutí informací o zpracování osobních údajů po Vás můžeme požadovat přiměřenou úhradu, nepřevyšující nezbytné náklady na poskytnutí informace.

Na základě Vaší písemné žádosti odstraníme Vaše osobní údaje z databáze.

Veškeré informace na našem e-shopu www.tarpbag.cz - obchodní podmínky, návod jak nakupovat, ceny, popisy produktů, atd.- jsou dostupné bez zadávání jakýchkoliv Vašich údajů.

Jakmile se zaregistrujete do e-shopu www.tarpbag.cz, můžete Vámi udané údaje editovat či mazat.

Pokud si přejete Vaši registraci zcela zrušit a ještě jste u nás nenakoupili, stačí odeslat e-mail na tarpbag@seznam.cz.

Registrace a používání webového rozhraní

Na webovém rozhraní se můžete zaregistrovat prostřednictvím registračního formuláře, který je dostupný na webovém rozhraní a tímto je založen Váš uživatelský účet. Prostřednictvím svého uživatelského účtu můžete provádět objednávání zboží, sledovat objednávky, prohlížet historii svých objednávek, spravovat svůj účet a měnit své údaje v rámci uživatelského účtu- případné další funkce Vašeho uživatelského účtu jsou uvedeny na webovém rozhraní.

Všechny údaje a informace uváděné při registraci na webové stránce a při objednávání zboží musí být správné, pravdivé a úplné a v případě změny musí být bezodkladně aktualizovány. Veškeré Vámi uvedené údaje v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou námi považovány za správné. Účet, u kterého byly uvedeny nepravdivé či neúplné údaje můžeme bez náhrady zrušit. Upozorňujeme, že právo zrušit Váš uživatelský účet bez náhrady máme i v případě, pokud by prostřednictvím Vašeho účtu docházelo k porušování- platných právních předpisů, těchto podmínek užití, dobrých mravů či v případě, kdy porušíte své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

Pro přístup k uživatelskému účtu je potřeba uživatelské jméno a heslo, přičemž heslo je na straně prodávajícího bezpečně šifrováno tak, aby jej nebylo možné odhalit ani třetí stranou, ani samotným prodávajícím. Své přístupové údaje do uživatelského účtu jste povinni uchovávat v tajnosti. Naše firma v žádném případě nenese odpovědnost za případné zneužití Vašeho uživatelského účtu třetí osobou.

Upozorňujeme na to, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

Vezměte, prosíme, na vědomí, že- bez ohledu na to, zda prostřednictvím webového rozhraní nakupujete či se na něm registrujete nebo jej pouze navštěvujete- je nutné, abyste se nadále řídili uvedenými pravidly, která vymezují a upřesňují podmínky užívání všech funkčních součástí tohoto webového rozhraní. Upozorňujeme, že pokud kliknete na některé odkazy na webovém rozhraní, může dojít k opuštění webového rozhraní a k přesměrování na webové stránky třetích subjektů. Zároveň Vám nemůžeme zaručit nepřerušený přístup na webové rozhraní ani bezpečnost a nezávadnost webového rozhraní a neodpovídáme za škody způsobené přerušením provozu, poruchou webového rozhraní, počítačovými viry, škodu v důsledku ztráty dat, zisku nebo neoprávněného přístupu k přenosům a datům ani za škodu způsobenou při realizaci přístupu a užívání webového rozhraní, včetně případné škody vzniklé při stahování dat zveřejněných na webovém rozhraní. Dále neneseme odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webového rozhraní nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Při využívání webového rozhraní nesmíte vykonávat žádnou činnost, která by mohla Vám nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní a užívat webové rozhraní nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem. Nesmíte používat mechanismy, programové vybavení, skripty nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz, tj. především narušit funkci systému nebo nepřiměřeně zatěžovat systém. Pokud se při užívání webového rozhraní dopustíte jakéhokoliv nezákonného či neetického jednání, jsme oprávněni omezit, pozastavit nebo ukončit Váš přístup na webové rozhraní a to bez jakékoli náhrady a dále jste v tomto případě povinni uhradit nám škodu dle těchto pravidel prokazatelně vzniklou Vaším jednáním a to v plné výši.

Soubory cookies a služby společnosti Google 

Webové rozhraní pro svou činnost využívá takzvané „cookies“. Dále používá webové rozhraní i službu Google Analytics, popřípadě další služby poskytované společností Google, Inc. (dále jen „Google“). K využívání cookies dochází i v rámci využívání těchto služeb.

Cookies jsou textové soubory ukládané do počítače nebo jiného elektronického zařízení každého návštěvníka webového rozhraní, které umožňují analýzu způsobu užívání webového rozhraní.

Používání souborů cookies můžete odmítnout volbou v příslušném nastavení v internetovém prohlížeči. Ale upozorňujeme Vás na to, že v případě Vašeho odmítnutí používání souborů cookies se může stát, že nebude možno plně využívat veškeré funkce webového rozhraní.

Svůj souhlas s využíváním souborů cookies a též se zpracováváním údajů o Vás společností Google a naší společností, a to způsobem a k účelům podrobněji popsaným na webovém rozhraní, udělíte zaškrtnutím souhlasu na webovém rozhraní.

Pokud se chcete dozvědět, jak Google od nás získaná data využívá, klikněte pro tuto informaci zde: Jak Google využívá data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů.