Vrácení a výměna zboží

Vrácení zboží

Odstoupení od Kupní smlouvy v případě "uzavření kupní smlouvy při použití prostředků komunikace na dálku".

5.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy:

       5.1.1. o dodávce zboží, jehož cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro                        odstoupení od smlouvy

       5.1.2. o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu                                nezávislých na vůli prodávajícího,

       5.1.3. o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu

       5.1.4. o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,

       5.1.5. o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,

       5.1.6. o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,

       5.1.7. o dodávce novin, periodik nebo časopisů,

       5.1.8. o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před                            uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na                    odstoupení od smlouvy.

       5.1.9. a dle § 1840 občanského zákoníku se celý článek 5. těchto podmínek a § 1820 až § 1839 občanského zákoníku nepoužije na smlouvu o dodávce potravin, nápojů nebo jiného zboží běžné spotřeby dodávaného do spotřebitelovy domácnosti nebo do jiného místa, které spotřebitel určil.

5.2. Nejedná-li se o případ uvedený v odst. 5.1. těchto podmínek či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit bez udání důvodu a bez sankcí a  to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží, nebo v případě, že předmětem kupní smlouvy je pravidelná opakovaná dodávka zboží, běží tato lhůta ode dne převzetí první dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí kupující o svém rozhodnutí odstoupit od této smlouvy informovat prodávajícího formou jednoznačného prohlášení , pro tyto účely může kupující využít vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek, není to však jeho povinností. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího - veškeré aktuální kontakty jsou uvedené na stránce kontakty webového rozhraní obchodu. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od kupní smlouvy, postačuje odeslat sdělení o uplatnění práva odstoupit od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty. Pro doručování odstoupení od smlouvy platí ustanovení čl. 11 obchodních podmínek. Prodávající potvrdí spotřebiteli bez zbytečného odkladu v textové podobě jeho přijetí.

5.3. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle odst. 5.2. těchto podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy kupujícím, přičemž vrácené zboží nesmí jevit viditelné znaky používání. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. Zboží kupující vrací na adresu provozovny prodávajícího - aktuální kontakty jsou uvedené na stránce kontakty webového rozhraní obchodu. Při zasílání poštou zboží pečlivě zabalte. Za případné poškození během přepravy nenese prodávající odpovědnost. Zboží neposílejte na dobírku, takové zásilky nepřebereme.

5.4. V případě odstoupení od smlouvy dle odst. 5.2. těchto podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Není-li takový způsob vrácení peněžních prostředků možný, zejména byla-li kupní cena uhrazena dobírkou, dohodnou se smluvní strany na jiném způsobu. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal. Peněžní prostředky vrátí prodávající kupujícímu kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku kupujícím zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání prodávajícím nabízený.

5.5. Nárok na úhradu škody vzniklé snížením hodnoty zboží dle § 1833 občanského zákoníku je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny. Dle předpisu č. 363/2013 Sb. - nařízení vlády – odpovídá kupující pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.

5.6. V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Není-li takový způsob vrácení peněžních prostředků možný, dohodnou se smluvní strany na jiném způsobu.

5.7. Je-li společně se zbožím poskytnut prodávajícím kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím či prodávajícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

5.8. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v následujících případech:

       5.8.1. objednané zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo je dlouhodobě nedostupné a nelze je nahradit jiným modelem          

       5.8.2. cena zboží se výrazným způsobem změnila nebo byla chybně stanovena a kupující toto před samotným vznikem kupní smlouvy                                    neakceptuje

       5.8.3. vyprodání zásob

5.9. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato vrácena v hotovosti nebo převedena na jeho účet v nejkratším možném termínu

5.10. Prodávající může od kupní smlouvy odstoupit také dle odst. 6.2. obchodních podmínek.

Postup při zasílání zboží v případě odstoupení od smlouvy kupujícím:

K vracenému zboží doporučujeme přiložit:

  • kopii dodacího listu a faktury, pokud tyto dokumenty byly vystaveny, nebo jiný doklad prokazující koupi zboží;
  • vyplněný nebo Vámi napsaný formulář o odstoupení od smlouvy, který musí obsahovat- jméno a příjmení kupujícího, adresu, telefon, email, datum a číslo objednávky nebo dokladu o zakoupení zboží, název produktu a informaci o zvoleném způsobu vrácení peněz (převod na účet, osobní převzetí hotovosti nebo poštovní poukázka či jinak)

Pokud Vám byl společně se zakoupeným zbožím poskytnut s Vaším souhlasem dárek, pozbývá darovací smlouva účinnosti odstoupením od smlouvy kteroukoliv ze stran. Dárek nám zašlete zpět společně s vraceným zbožím.

Nepředložení některého z výše uvedených dokladů nebrání kladnému vyřízení Vašeho odstoupení od smlouvy dle zákonných podmínek.

Poté vše osobně či přepravní službou dopravte na vlastní náklady na adresu:

           ARMY SHOP PLUS        

           Masarykova třída 737/3        

           415 01 Teplice         

Provozní doba na této provozovně v případě osobního doručení zboží :  Po - Pá  10-16 h

Při zasílání poštou označte zásilku nápisem VRATKA a zboží pečlivě zabalte. Za případné poškození během přepravy nenese prodávající odpovědnost. Zboží neposílejte na dobírkutakové zásilky nepřebereme.

Výměna zboží

V případě, že si přejete z Vaší vůle výměnu zboží (pokud se nejednalo o chybu z naší strany), vždy nás předem informujte buď na náš email nebo telefonicky, popř. písemně - viz kontakty, přičemž nám předem pošlete vyplněný Formulář pro výměnu zboží, který je poté nutné přiložit i k Vámi posílanému zboží na výměnu. Jinak platí stejný postup a stejné podmínky včetně nákladů jako při vracení zboží, pouze musíte použít Formulář pro výměnu zboží a zásilku označit nápisem VÝMĚNA.

ZDE ke stažení Formulář pro odstoupení od smlouvy- vrácení zboží

                          Formulář pro výměnu zboží

                          Výměna a vrácení zboží

Tyto podmínky jsou platné a účinné od 8.8.2016.

Změna těchto podmínek vyhrazena.